Lærlingpermen

Introduksjon

Introduksjon i bedrift (Sjekkliste)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS skal sørge for:

 1. Godt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 2. Forebygging av helseskader
 3. Vern av det ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall
 4. At liv, helse, miljø og materielle verdier vernes mot brann, eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker

Risikoanalyse:

 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

Tenk igjennom før du starter på en jobb:

 1. Selve jobben som skal gjøres
 2. Hva slags utstyr du skal bruke
 3. Hvordan du skal gjennomføre jobben
 4. Sannsynligheten for at noe kan gå galt
 5. Konsekvenser hvis noe går galt
 6. Hvilke verne- og sikkerhetstiltak du vil iverksette

Ditt ansvar og dine plikter:

 1. Du har ansvar for arbeidet utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 2. Du skal medvirke til et godt arbeidsmiljø
 3. Du skal delta i det organiserte vernearbeidet
 4. DU SKAL BRUKE PÅBUDT VERNEUTSTYR
 5. Du skal melde fra om skader, ulykker eller tilløp til slike

Ansvar i læreforholdet

Lærlingen sitt ansvar:

 1. Ansvar for egen læring
 2. Føring av praksislogg
 3. Være delaktig i planleggingen av opplæringen
 4. Delta i evaluering/vurderingssamtaler sammen med faglig leder, instruktør og tilsynsperson

EFONT sitt ansvar:

 1. Sørge for at lærekontrakt blir undertegnet
 2. Gjennomføre oppfølgingsmøter i bedriften
 3. Sjekke at alle kompetansemål i læreplanen er loggført og godkjent, og at lærlingen har fått vurderinger tilsvarende kravet i Opplæringslova
 4. Melde opp lærlingen til fagprøve
 5. Arrangerer og gjennomfører restetoriundervisning VG3

Bedriften sitt ansvar:

 1. Faglig leder er ansvarlig for opplæringen
 2. Tilrettelegge opplæringen etter læreplanen for faget
 3. Planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler

Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet er fylkestingets ombud for videregående opplæring. Ombudet utfører sitt arbeid på et fritt og selvstendig grunnlag, og har taushetsplikt. Elev- og lærlingombudet skal være en brobygger mellom elever/lærlinger og den enkelte skole/bedrift, og politikere.

Læreplaner

Våre læreplaner finner dere under oversikten Våre fag.

Vurderinger

Samtalen settes opp og gjennomføres på elskolen. Det er bedriften eller EFONT som setter den opp.

Lærlingen har krav på slik halvårlig tilbakemelding i.h.t. lovverket – og det er faglig leder som er ansvarlig for at tilbakemelding / vurdering blir gitt, men instruktør og tilsynsperson skal også ta del i vurderingen.

Generelt om lærlingsamtaler

Regelmessige samtaler om opplæringa har som mål å skape et godt samarbeidsforhold mellom instruktør og lærling og på den måten legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Samtalene skal medvirke til at lærlingen utvikler seg til en dyktig fagarbeider.

Samtalene skal gi lærlingen rettledning med sikte på eventuelle forbedringstiltak for å nå de samlede målene for opplæringa. Det er derfor viktig at begge parter i fellesskap forbereder og tilrettelegger samtalene. I Opplæringsbedriften skal samtalene gjennomføres mellom faglig leder / instruktør og lærling, samt evt. Tilsynsperson.

Disse momentene bør inngå i lærlingsamtalen:

 1. Faglig utvikling i forhold til læreplanen
 2. Fremmøte og hvordan lærlingen holder arbeidstida
 3. Orden og hvor ryddig lærlingen er
 4. Miljøet på arbeidsplassen
 5. Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget
 6. Samarbeid med:
  1. faglig leder
  2. instruktør
  3. medarbeidere
  4. brukere/kunder
 1. Initiativ og selvstendighet i arbeidet
 2. Fleksibilitet og omstillingsevne
 3. Helse, miljø og sikkerhet
 4. Kommunikasjon
 5. Problemområde i læreforholdet
 6. Konflikter og konflikthåndtering
 7. Andre forhold
 8. Gjennomgang av oppsummeringen fra tidligere samtale

Fagprøve

Gjennomføring av fagprøve

Hele opplæringslova ligger her: http://lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Intern opplæringsplan

Utfordringer i læreforholdet

Trøndelag fylkeskommune har utformet et skjema som kan være til hjelp om det skulle oppstå utfordringer som kan føre til endringer i læretid og/eller heving av lærekontrakt.
Link til skjema her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/bedrifter-og-opplaringskontor/heving-av-kontrakt/